Tagastus

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine 

1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.

2. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

3. Tagastatud kaup peab olema müügikõlbulik. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

4. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata  vastav avaldus e-posti aadressile info@elektritarbed.ee

Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number, arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda ning arveldusarve omanik. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 15 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab ostja kuni 10 euro ulatuses.

Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine kuni kauba maksumuseni. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega ja muudel sellistel juhtudel. Kauba tagastamise kulud ei kuulu hüvitamisele.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada koheselt toote kasutamine. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud www.elektritarbed.ee e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata  jätta.

2. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ning pärast kuue kuu möödumist lepitakse tõendamisega seonduv müüja ja tarbija vahel kokku. Pärast kohustusliku tõendamisperioodi lõppu ning juhul kui toode on riknenud tarbija süül kannab tõendamise kulud tarbija.  Puudustega kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab ostja kuni 10 euro ulatuses.

 3. Kaebusele peab olema märgitud

Tarbija nimi ja kontaktandmed

Kaebuse esitamise kuupäev

Kauba puuduse kirjeldus

Tarbija soovitav lahend

Kaebusele peab lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, millest nähtub tehingu sooritamise aeg, pooled ning kauba kirjeldus. Kirjalikule kaebusele vastatakse 15 päeva jooksul.

4. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: MKM Trade Oü, e-posti aadressile info@elektritarbed.ee

Kauba tagastamisel tuleb see edastada aadressile Rägavere tee 35A, Rakvere 44312. Parandatud kauba või asenduskauba saab kätte aadressil Rägavere tee 35A 4, Rakvere 44312. Tarbija nõudmisel on võimalik edastada kaup soovitud sihtmärki ka kullerteenuste abil. Sellisel juhul tuleb eelnevalt tasuda kullerteenusega seonduvad kulud.

5. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või kui see ei ole võimalik, siis selle asendamist uue kaubaga.

2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

parandamine ebaõnnestub

müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi

5. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu

6. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult